Obchodní podmínky

 

 platné od 1.ledna 2022


Ivan Najman se sídlem v Praze, IČO: 15946614

prodej vlastních výpěstků okrasných rostlin prostřednictvím nabídky na adrese www.najmanova.cz


Základní údaje:

Provozovatel: Ivan Najman

Sídlo : Moravská 1985/13, 12000 Praha 2

IČO: 15946614

Zahrada: Nad Řekou 0911, 252 28 Černošice

IČO: 15946614, DIČ: CZ430714010

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 162369898/0300

Telefonní kontakt: 775 046 420, e-mail: najman@najmanova.cz 


 

1.   Úvodní ustanovení:

1.1.   Tyto obchodní podmínky Ivana Najmana se sídlem v Praze, identifikační číslo: 15946614 (prodávající)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (kupující) prostřednictvím nabídky vlastních výpěstků rostlin umístněných na internetové adrese www.najmanova.cz.

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit rostliny od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.   Pozor - rostliny již nezasíláme, všechny objednávky platí pouze pro osobní odběr rostlin na naší zahradě v Černošicích, Nad Řekou 0911, v měsících dubnu až říjnu, každý den vždy od 15 do 17 hod.

2.   Uzavření kupní smlouvy:

2.1.    Veškerá prezentace rostlin umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.   Na webu prodávajícího na adrese: www.najmanova.cz  jsou základní informace o rostlinách a ceny jednotlivých rostlin. Prodávající není plátce DPH. Ceny rostlin zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránce "NABÍDKA OKRASNÝch ROSTLIN". Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.   Objednávky přijímáme od dubna do konce října, ale pouze pro osobní odběr objednaných rostlin. Rostliny nezasíláme! Pro objednání rostlin nutno použít elektronický formulář "objednávka". Nepřijímáme objednávky telefonem, ani objednávky odeslané e-mailem.

2.4.   Odeslání objednávky se považuje za souhlas kupujícího s obchodními podmínkami a za takový úkon, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané rostliny a tím kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávce.

2.5.    Faktické doručení a zaevidování objednávky potvrdí prodávající kupujícímu SMS zprávou během 48 hodin od odeslání objednávky. Tímto potvrzením vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím - kupní smlouva.

2.6.   Teprve po realizaci dané objednávky (po výběru a přípravě rostlin) obdrží kupující od prodávajícího SMS zprávu nebo e-mail s celkovou cenou objednávky,

2.7.   Pokud s oznámenou celkovou cenou zákazník nesouhlasí, může objednávku stornovat, nebo telefonicky dojednat jiný počet nebo jiné druhy rostlin. Pokud kupující na informaci o konečné ceně nezareaguje, prodávající toto bere jako souhlas kupujícího s konečnou cenou.

2.8.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (vyprodané, vymrzlé, uschlé nebo jinak znehodnocené objednané rostliny), oznámí kupujícímu telefonicky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS zprávy, popř. pokud je kupujícím odsouhlasena telefonicky.  

3.   Cena zboží, platební podmínky.

3.1.   Cenu  rostlin lze uhradit bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 162369898/0300, vedený u ČSOB, nebo v hotovosti při přejímce rostlin.

3.2.   V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3.    Případné slevy z ceny rostlin poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.   Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.   Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí rostlin bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena pomocí internetu.

4.2.   Kupující má právo odstoupit od smlouvy i kdykoliv před přejímkou rostlin. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 775 046 420) nebo mailem: najman@najmanova.cz .

4.3.   V případě, že jsou rostlin zakoupeny v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

4.4.   Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dojde k oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od kupujícího obdržel. Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod, pokud výslovně kupující neurčí jinak. V žádném případě kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vrácených rostlin nebo prokážete-li kupující, že rostliny odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

4.5.   Kupující vrátí rostliny zpět prodávajícímu (Ivan Najman, Nad Řekou 0911, 252 28 Černošice) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, nebo rostliny předá osobně na adrese prodávajícího (Nad Řekou 0911, 252 28 Černošice). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle rostliny zpět před uplynutím 14 dnů.

4.6.   Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením rostlin. Rostliny zašle obvyklou poštovní cestou. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 200 Kč. Vrácené rostliny musí kupující pečlivě zabalit, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy. Kupující nesmí nikdy zaslat vrácené rostliny zpět formou dobírky. Taková zásilka bude odmítnuta.

4.7.  Kupující bere na vědomí, že pokud rostliny vrácené dodavateli budou poškozeny (zaschlé nebo zlámané rostliny chybou špatného zpětného zabalení), vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty rostlin v důsledku nakládání s těmito rostlinami jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi rostlin. Je-li k rostlinám poskytnut dárek je kupující povinen vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení rostlin nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním rostlin  Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením rostlin.

4.8   Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě doprodání objednaných rostlin nebo v případě živelní katastrofy (kroupy, povodeň, vichřice, extrémní sucho nebo extrémní mrazy) při které došlo ke zničení nebo velkému poškození prodávaných rostlin. Musí o zrušení smlouvy neprodleně informovat kupující.

 

6.   Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1.   Jakost při převzetí

6.1.1.   Pokud mají převzaté rostliny nedostatky (např. nemají sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, nejsou kompletní, neodpovídá jeho množství, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady rostlin, za které prodávající odpovídá.

6.1.2.   Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí rostlin podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad.

6.1.3.   Není-li výměna rostlin možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.1.4.   Během šesti měsíců od převzetí rostlin se předpokládá, že vada rostlin existovala již při převzetí rostlin.

6.1.5.   Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě rostlin věděl nebo ji sám způsobil (např. nevhodným pěstováním tj.– nedostatečnou nebo žádnou zálivkou, chybným vysazením na nevhodné místo, nekrytím choulostivějších rostlin na zimu apod.).

6.1.6.   U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

6.2.   Zákonná práva z vad

6.2.1.   Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí rostlin v 24 měsíční záruční době.

6.2.2.   V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady;
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.2.3.   Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.4.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2.5.   Vyskytla-li se odstranitelná vada opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo mají rostliny větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu rostlin nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.6.   Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku chybné nebo žádné péče o rostliny (malá nebo žádná zálivka, vysazení na nevhodné místo, nekrytí choulostivějších rostlin na zimu apod.), nebo za uhynutí rostlin v důsledku přírodní kalamity nebo katastrofy (povodeň, extrémní mrazy nebo extrémní vedra, vichřice apod.).

 

7.   Vyřízení reklamace

7.1.   Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 7.2.   Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3.   Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4.   Kupující je povinen prokázat nákup rostlin (nejlépe paragonem). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání /doručení/ rostlin prodávajícímu. Rostliny by měly být při přepravě zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození a měly by být kompletní.

7.5.   O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6.   Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7.   Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

7.8.   Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo emailem.

7.9.   Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení reklamace a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10.   U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

8.   Ochrana osobních údajů

8.1.    Osobní údaje našich zákazníků, jsou vždy považovány za přísně důvěrné. Prodávající /Ivan Najman/ je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /“GDPR”/. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů u nás je pouze plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

8.2.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku rostlin, potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, tj., že souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou použity pouze pro realizaci jeho objednávky.

8.3.    V objednávce rostlin jsou vyžadovány pouze osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt). Jediným účelem zpracování osobních údajů kupujícího u nás je realizace jeho objednávky, vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

8.4.    Osobní údaje dále nejsou a nebudou shromažďovány v žádných seznamech ani databázích, a nejsou a nebudou nikdy použity pro jakékoliv jiné účely než je realizace jedné dané objednávky. Protože na našich webových stránkách není ani možnost jakékoliv registrace zákaznického účtu, nejsou osobní údaje daného kupujícího po odeslání zásilky dále již k dispozici.

8.5.    Osobní údaje nikdy nebudou použity pro zasílání elektronických obchodních sdělení, reklamních materiálů, nabídek přímého prodeje, různých průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího a ani nebudou nikdy a za žádných okolností poskytnuty třetí straně k jakémukoliv účelu.

8.6.    Prodávající nepoužívá v rámci své internetové nabídky rostlin soubory cookie.

8.7.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své údaje v objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu.

8.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může:

      -  požádat prodávajícího o vysvětlení,

      -  požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

.

9.   Zasílání obchodních sdělení

9.1. Žádná zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů ani jiných nabídek nejsou a nebudou nikdy prodávajícím prováděny

 

10.   Doručování

10.1.   Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo přijetím e-mailu, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

11.   Závěrečná ustanovení

11.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2.   Kupní smlouva je uchovávána prodávajícím v papírové podobě pouze do doby, než je objednávka realizována. Po odeslání zásilky s danou objednávkou již není k dispozici.

11.3.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.4.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ivan Najman, Nad Řekou /V Habřinách/ 0911, adresa elektronické pošty: najman@najmanova.cz , telefon 775 046 420.

 V Praze dne 1.1.2022